STIFTELSEN KJÆRRA FOSSEPARK

Stiftelsen Kjærra Fossepark er nedsatt av Lardal Kommune. Stiftelsens hovedoppgave er å videreutvikle og ivareta området i Kjærra Fossepark. Ved siden av å sørge for å følge vedtektene og virksomhetsplanen, avholder Stiftelsen ca 9 styremøter i året hvor vi planlegger dugnader, praktiske arbeidsoppgaver, prosjekter og arrangement i området. Vi har årlig møter med kommunen og aktører i området for en felles forståelse og ønske om det beste for å ivareta området.

Hver vår har styret vårdugnad som består av rydding, vask av benker, bord, toaletter, rydding, flytte benker ut om våren og inn høsten. I tillegg gjennomfører Stiftelsen enkle vedlikeholdsoppgaver, hogst av busker og trær og annet påkommende arbeid.


STIFTELSENS STYRE: 2015 - 2019:

Heidi Skaug

Medlem

Oddvar Steinsholt

Leder

Ove Røsholt

Medlem

Andreas Skogstad

sekretær

VeroniKa Steinsholt

Medlem

Lars W. Solheim

Varamedlem

Jørn Lindseth

Varamedlem

Bård Andresen

Observatør


Vedtekter for Stiftelsen Kjærra Fossepark

Om stiftelsen

Stiftelsen ”Kjærra Fossepark” er en ideel stiftelse opprettet av Lardal kommunestyre. Stiftelsen holder til i Lardal og har adresse: Herredshuset, 3275 Svarstad

Stiftelsens geografiske virkeområde avgrenses av reguleringsplanen ”Lågendalen friluftsmuseum” vedtatt av Lardal kommunestyre 24.05.95.

 

Formål
Stiftelsen skal arbeide for en miljøvennlig forvaltning og verdiskapning i området basert på hensynet til vassdragsnatur og –miljø, landskap og kultur, herunder de kulturhistoriske fiskemetoder som er i bruk. Det gjøres ved å: 

  • Ta vare på natur og kulturmiljø knyttet til vassdrag.
  •  Tilrettelegge for allmennhetens bruk ved å  bidra til opparbeiding av nødvendig infrastruktur i området.
  • Utvikle samarbeidsavtaler og –fora med aktuelle lokale, regionale og nasjonale interessenter forenlig med stiftelsens formål.
  • Ta vare på natur og kulturmiljøet knyttet til vassdraget og delta aktivt i utvikling av metoder som sikrer at forskning, formidling og dokumentasjon kan foregå lokalt.

 Eiendommene skal forvaltes iht eiernes anvisninger.

Grunnkapital
Stiftelsens grunnkapital er på kr 200 000.

Avkastning
Avkastning fra grunnkapital, rettigheter og eiendommer som stiftelsen forvalter brukes for å fremme stiftelsens formål. Minst en tiendedel av avkastningen på grunnkapitalen skal legges til denne.

Styringsorgan
Stiftelsen ledes og drives av et styre bestående av fem medlemmer og to varamedlemmer oppnevnt av Lardal kommunestyre. Vestfold fylkeskommune kan oppnevne en observatør til styret i stiftelsen.

Oppnevningen skjer for fire år av gangen. Ved oppnevning skal det legges vekt på å finne personer som har faglige forutsetninger og interesse for å arbeide for stiftelsens formål. Lardal kommune er ansvarlig for sekretariatsfunksjonen.

Styret avholder møte minst en gang i året og når leder eller minst to av medlemmene krever det, og er beslutningsdyktig når minst tre medlemmer er tilstede. Det skal føres protokoll over saker som behandles og avgjørelser som treffes.

Styremedlemmenes honorar fastsettes i henhold til gjeldende reglement for godtgjørelse til kommunale ombud.

Regnskap og revisjon
Det skal føres regnskap og skrives årsmelding over stiftelsens virksomhet. Regnskapet skal følge kalenderåret og revideres i henhold til kommunestyrets bestemmelse. Revidert regnskap og årsmelding skal sendes Fylkesmannen i Vestfold senest 1. april og forelegges for kommunestyret snarest mulig etter at fylkesmannen har gitt sin uttalelse.

Vedtektsendring og oppløsning
Søknad om omdanning må settes fram av Lardal kommunestyre eller stiftelsens styre. Ved behandling av slik søknad gjelder bestemmelsen i stiftelselovens kap. VI.

 

Lardal 19.12.01 - Vedtatt av Lardal kommune styre 18.12.01 sak 076/01. - Godkjent av Fylkesmannen i Vestfold  (dato)