Kulturhistorisk fiske


kjaerra5.jpg
kjaerra4.jpg

Kjærrafisket nevnes for første gang på 1300-tallet. Det ble lagt ned i midten av 50-tallet, og forfalt etter hvert. I 1990 tok eierne initiativ til å få teina bygd opp igjen. Etter betydelig dugnadsinnsats med økonomisk støtte fra Landbrukets utbyggingsfond, Aksjon vannmiljø, Lardal kommune, fylkeskulturmidler med mer ble Kjærrafisket igjen tatt i bruk i 1992.

I det østre fosseløpet er det bygd opp store kar av tømmer. I en av åpningene er det ei stor teine, som laksen går inn i og ikke kommer ut av. Teina blir nå tømt hver torsdag i sommerhalvåret. Innholdet består som regel av storlaks, og folk kommer langveis fra for å delta i tømmingen av teina. Innholdet blir auksjonert bort.

Kjærra-anlegget stammer fra middelalderen; det finnes nedtegnelser om fisket så tidlig som 1388. Navnet kommer fra "ker", som betyr kar eller beholder . Anlegget består av store, laftede "furubrygger" fylt med stein for å tåle presset fra vannet og isen. Bryggene er sammenkoblet med gangbruer, og fra disse senkes grindene som sperrer elveløpet når teina fisker. Midt mellom de to bryggene nærmest land ligger selve teina. Laksen som er på vei opp elva ledes inn i denne teina som den ikke slipper ut av.

Kjærra var i drift til 1958. Etter det forfalt anlegget gradvis, men etter iherdig innsats fra andelshaverne kunne det nyrestaurerte Kjærra-anlegget åpnes i 1992.

fiskekasse.jpg
kjaerra3.jpg

Tillatelse til gjenoppbygging av Kjærrafisket ble gitt av Direktoratet for naturforvaltning på betingelse av at det ikke drives som næringsfiske. Anlegget framstår derfor nå som et kulturhistorisk tiltak. Fisket er regulert av Fylkesmannen i Vestfold, som tillater fiske tre døgn pr uke i perioden 1.7 - 30.8. Fisket er også kvoteregulert; Kjærra har ikke lov til å fiske mer enn 500 kg laks hver sesong. Det fortelles imidlertid i en beretning av Jacob Wilse fra 1763 om en teineåpning hvor fangsten var 60 laks med total vekt 493 kg. Skulle det komme for mye laks inn i teina i forhold til kvoten, kan man åpne en luke i teina slik at laksen kan komme seg videre oppover elva.

Teina åpnes torsdager kl 18 og det har ved enkelte anledninger vært over 1000 tilskuere til stede for å se fangsten bli hentet opp fra teina. Fangsten blir solgt på stedet, og inntektene går til vedlikehold av Kjærra-anlegget. I tillegg blir det fanget laks til et stamlaksehus i kommunen, for å sikre en levedyktig laksestamme i framtiden.

Siden 1995 har Kjærrafossen Amfi vært åstedet for enkelte arrangementer under Vestfold-festspillene. Under dette arrangementet blir fangsten auksjonert bort blant de frammøtte.

Tekst : Bjørn Hogstvedt Ruberg